Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE lider projektu. Prężnie działająca od 2014 roku organizacja pozarządowa, która realizuje wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych adresowanych głównie do młodych ludzi.

Zakres jej działalności to przede wszystkim partycypacja społeczna i aktywizowanie przedstawicieli lokalnych społeczności do działania poprzez różne formy wsparcia. Do tej pory fundacja realizowała oraz współtworzyła projekty dotyczące m.in. popularyzacji dziedzictwa kultury wśród osób o ograniczonym dostępie do kultury; projekty edukacyjne promujące język i dziedzictwo narodowe (dotacje MKiDN) czy też twórcze inicjatywy społeczne (Erasmus+). Wśród doświadczeń Fundacji w obszarach związanych z projektem wymienić należy projekty dotycząxe zachęcania młodych odbiorców do doświadczania i tworzenia sztuki, m.in. 1) Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami (polisensoryczne doświadczanie dzieł polskiego malarstwa (dotacja MKIDN, 2). Wybierz kulturę – z hejtem nie jesteś´ sobą!, popularyzacja wiedzy o języku polskim i sprawnej komunikacji (dotacja w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych).

Realizacja tego typu inicjatyw była możliwa dzięki doświadczeniu i umiejętności osób, które wchodzą w skład  zespołu Fundacji. Wśród członków Fundacji są wieloletni animatorzy kultury, twórcy oddolnych inicjatyw społecznych – lokalni liderzy opinii, których działania są skoncentrowane wokół edukacji, kultury i partycypacji.

TERRAM PACIS, partner w realizacji projektu. Norweska fundacja która została założona w 2010 roku w Oslo, jest niezależną organizacją humanitarną, która działa w zakresie praw człowieka oraz edukacji młodzieży i osób dorosłych. 

Nadrzędnym celem działania organizacji jest zmiana otoczenia społecznego i warunków życia mieszkańców poprzez realizację różnorodnych działań wspierających i rozwojowych. Wśród projektów, jakie są realizowane przez organizację wymienić można następujące działania, które powiązane są z określonym obszarem edukacyjnym:

1) edukacja cyfrowa,

2) edukacja w zakresie płci,

3) edukacja ekologiczna,

4) edukacja partycypacyjna,

5) edukacja o prawach człowieka.

W zakresie działań i doświadczeń organizacji, które są powiązne z prezentowanym projektem, należy wymienić m.in. projekt, który wykorzystywał nowoczesne narzędzia komunikacyjne w edukacji. Przedsięwzięcie pn. Integracja nastoletnich imigrantek przy korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Miał na celu wspieranie i zachęcanie młodych imigrantek do wykorzystywania narzędzi IT w samodzielnej nauce oraz zawieraniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Wśród innych doświadczeń organizacji partnerskiej w obszarze powiązanym z zadaniem warto wymienić także działania projektowe, których celem jest wypracowanie rezultatu w postaci podręcznik do rozwoju umiejętności interpersonalnych i korzystania w tym celu z nowych mediów (projekt „Pathways to Teaching Identities”, dofinansowany w ramach programu Erasmus+).Kluczowe osoby zaangażowane w projekt mają wiedzę i doświadczenie w  zakresie realizacji projektów edukacyjnych, które są sprofilowane na wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz integrację społeczną. Istotnym atutem tych osób jest także doświadczenie w zakresie stosowania innowacji w edukacji formalnej i nieformalnej.