Projekt pn. Kulturalna Transfuzja realizowany jest przez dwie organizacje. Liderem jest Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, partnerem projektu jest norweska organizacja Terram Pacis.

W ramach projektu edukacyjnego pn. Kulturalna Transfuzja będziemy mieli okazję stworzyć unikalne materiały do humanistycznej edukacji kontekstowej. Wśród nich znajdą się: pomoce dydaktyczne dla edukatorów, gry mentalne dla uczniów oraz publikacja zawierające dobre praktyki w zakresie integrowania takich przedmiotów szkolnych jak język polski, sztuka czy historia.

Projekt dotyczy stworzenia:

 • REPOZYTORIUM,
 • ZESTAWU ZADAŃ TWÓRCZYCH,
 • EDUKACJA KULTURALNA – DOBRE PRAKTYKI.

REPOZYTORIUM

Platforma internetowa, będzie zawierała  materiały do szerokiego wykorzystania przez edukatorów w zakresie nauczania kontekstowego przedmiotów humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Materiały dla edukatorów zostaną przygotowane w formie wirtualnego repozytorium obejmującego 15 modułów, w którym znajdą się: 

 • scenariusze zajęć
 • inspiracje
 • wskazówki metodyczne
 • przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.

Repozytorium zostanie opracowane zgodnie z założeniami myślenia hipertekstowego – treści pomieszczone w poszczególnych częściach repozytorium będą ze sobą korespondowały i wzajemnie się uzupełniały. 

Repozytorium będzie tematycznie powiązane z pozostałymi rezultatami, czyli generatorem aktywności w formie gry typu wylosuj zadanie i patrząc na dzieło, czyli te same dzieła sztuki zostaną zastosowane do stworzenia gier dla uczniów. Gry mają za zadanie wspomagać rozwój uczniów i ich kreatywność oraz wspierać ich w trudnościach, jakie mogły wyniknąć z pandemii np. lęk i problem barier międzyludzkich. Zadania będą wykorzystywały metody arteterapii, samorozwoju, różnorodnych technik i zagadnień.

ZESTAW ZADAŃ TWÓRCZYCH

Zadania twórcze uzupełniają repozytorium, maja˛ za zadanie wspomagać rozwój uczniów i ich kreatywność oraz wspierać ich w trudnościach, które mogły wyniknać z pandemii Zadania będą wykorzystywały metody arteterapii, samorozwoju, różnorodnych technik i zagadnień artystycznych przy wsparciu merytorycznym zaangażowanych w projekt artystów, fotografów, pisarzy, psychologów i terapeutów. Udostępnione m.in w formie gry “wylosuj obraz-wylosuj zadanie” będą one stymulować´ naturalną potrzebę twórczą i potrzebę kontaktu z dziełami sztuki, edukować´ , otwierać na otaczającą rzeczywistość, budować nowe formy komunikacji oraz wzmacniać potencjał uczestników kultury.

EDUKACJA KULTURALNA/DOBRE PRAKTYKI

Publikacja będzie zbiorem dobrych praktyk, rekomendacji i wytycznych wypracowanych m.in. dzięki analizie potrzeb społecznych i dydaktycznych (w zakresie edukacji kulturalnej po pandemii oraz nauczania kontekstowego) i współpracy z partnerem. Znajda˛ się˛ w niej także scenariusze zajęć kontekstowych i interdyscyplinarnych, wypowiedzi ekspertów (psychologów, dydaktyków) nt. funkcjonowania młodzieży w świecie pandemicznym, hiperłącza prowadzące do podcastów, gier/zadań . Publikacja będzie zawierała rekomendacje i cenne wskazówki dla edukatorów i animatorów kultury, opinie odbiorców projektu nt. ćwiczń i form włączania kultury w edukacje˛ młodzieży. Publikacja będzie dydaktyczna˛ inspiracja˛ i unikalnym źródłem wiedzy o nauczaniu kontekstowym i interdyscyplinarnym łączącym dobre praktyki edukacyjne z Polski iNorwegii. Będzie udostępniona bezpłatnie na stroni projektu, dystrybuowana wwersji papierowej podczas konferencji upowszechniającej projekt oraz rozsyłana do grupy docelowej.

ODBIORCY PROJEKTU

 • uczniowie/młodzi ludzie;
 • nauczyciele,
 • edukatorzy,
 • animatorzy kulturalni,
 • menadżerowie kultury;
 • rodzice.

HARMONOGRAM PROJEKTU